Statut PZW

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 Polski Związek Wędkarski, w skrócie PZW, zwany dalej Związkiem, jest dobrowolnym, samorządnym, z tradycjami, stowarzyszeniem miłosników wędkarstwa.

§ 2 1. Związek działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku, Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami). Związek jest organizacją uprawniona do realizacji zadań polskich związków sportowych. W zakresie kwalifikowanego sportu wędkarskiego, Związek działa na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. z 2005 r. nr 155 poz.1298) oraz ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U.z 2001 r. nr 89 poz.889 z późniejszymi zmianami).

2. Związek posiada osobowość prawna. Osobowość prawną posiadaja także okręgi Związku.

§ 3 1. Terenem dzialalności Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych m.st.Warszawa.

2. Strukturę organizacyjną Związku tworza koła i okręgi Związku, jako jednostki terenowe.

3. Związek może być członkiem międzynarodowych organizacji wędkarskich.

§ 4 1. Związek używa godła i barw, a władze Związku pieczęci określającej ich nazwę.

2. Wzór godła, barw i pieczęci ustala Ząrzad Główny Związku.

3. Godło Związku podlega ochronie prawnej.

§ 5 Związek opiera dzialalność na pracy społecznej członków, a do prowadzenia spraw może zatrudniać pracowników, tworzyć biura Zarządów oraz samodzielnie bilansujące jednostki gospodarcze. Do dokonywania za Związek czynności z zakresu prawa pracy upoważnieni są odpowiednio: dyrektor biura Zarządu Glównego i dyrektorzy biur zarządów okręgów.

ROZDZIAŁ II Cele i środki dzialania Związku

§ 6 Celem Związku jest organizowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego, użytkowanie wód, działanie na rzecz ochrony przyrody i kształtowanie etyki wędkarskiej.

§ 7 Związek realizuje swoje cele poprzez :

1) reprezentowanie interesów Związku w kraju i za granicą,

2) współdziałanie z podmiotami powołanymi do ochrony przyrody, ekosystemów wodnych, zwalczania kłusownictwa i innych szkód w środowisku wodnym,

3) nabywanie, ochronę i użytkowanie wód,

4) prowadzenie ośrodków zarybieniowych, schronisk i przystani oraz innych obiektów służących członkom Związku,

5) racjonalne zarybianie wód będących w użytkowaniu Związku i ich ochronę,

6) popularyzowanie i upowszechnianie wędkarstwa oraz wiedzy ekologicznej wśród młodzieży,

7) organizowanie rekreacyjnych imprez sportowych,

7a) organizowanie współzawodnictwa sportowego opartego o zasady obowiązujące w polskich związkach sportowych,

7b) wyłanianie kadry narodowej i reprezentacji narodowej w dyscyplinach kwalifikowanego sportu wędkarskiego.

8) współdziałanie z ośrodkami naukowo-badawczymi,

9) prowadzenie działalności wydawniczej,

10) prowadzenie działalności gospodarczej z przeznaczeniem dochodów na działalność statutową,

11) podejmowanie innych przedsięwzięć służących realizacji celów Związku.

ROZDZIAŁ II a ORGANIZACJA KWALIFIKOWANEGO SPORTU WĘDKARSKIEGO

§ 7a Do zadań Polskiego Związku Wędkarskiego jako polskiego związku sportowego w rozumieniu ustawy o sporcie kwalifikowanym należy :

1. organizowanie kwalifikowanego współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach wędkarskich;

2. określanie reguł technicznych i dyscyplinarnych współzawodnictwa w poszczególnych dyscyplinach wędkarskich;

3. przygotowywanie kadr narodowych i reprezentantów Polski do uczestnictwa w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym;

4. prowadzenie działalności edukacyjnej, wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie sportu;

5. reprezentowanie polskiego wędkarstwa sportowego w międzynarodowych organizacjach sportu wędkarskiego;

6. określanie statusu oraz praw i obowiązków zawodników;

7. określanie warunków i trybu zmiany przynależności zawodnika do wędkarskiego klubu sportowego;

8. przedstawianie propozycji składu kadry narodowej ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej i sportu;

9. szkolenie i doskonalenie zawodowe trenerów oraz sędziów sportowych;

10. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem licencji klubom sportowym, zawodnikom, trenerom i sędziom sportowym;

11. określanie trybu i zasad rozstrzygania sporów powstałych w związku z naruszeniem ustalonych regułwspółzawodnictwa sportowego i powoływanie organów orzekających.

§7b

1. Podstawową jednostka organizacyjną realizującą zadania w zakresie kwalifikowanego sportu wędkarskiego jest Wędkarski Klub Sportowy zwany dalej klubem.

2. Klub zrzesza wędkarzy, pragnących dobrowolnie uprawiać sport wędkarski.

3. Klub powstaje na podstawie § 36 ust.5a oraz § 45 p.9 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego.

Regulamin Wędkarskiego Klubu Sportowego określa Zarząd Główny PZW.

4. Warunkiem dopuszczenia klubu do współzawodnictwa sportowego jest uzyskanie stosownej licencji i rejestracja w GKS. Uprawnionym do nadawania klubom licencji sportowej jest Główny Kapitanat Sportowy PZW, który prowadzi Rejestr udzielonych klubom licencji.

§ 7c Współzawodnictwo sportowe ma na celu wyłonienie, z cyklu zawodów eliminacyjnych, mistrzów okręgów, mistrzów Polski w poszczególnych dyscyplinach i kategoriach sportowych oraz ustalenie w oparciu o klasyfikację ogólną, składów reprezentacji narodowych na mistrzostwa świata i Europy.

§ 7d Kwalifikowany sport wędkarski w Polsce, z upoważnienia Zarządu Głównego PZW organizuje Główny Kapitanat Sportowy. Regulamin Głównego Kapitanatu Sportowego określa uchwała Zarządu Głównego PZW.

§ 7e Sport kwalifikowany na szczeblu okręgu organizuje Zarząd Okręgu przy pomocy Okręgowego Kapitanatu Sportowego. Zarządy okręgów organizują i koordynują działalność klubów wędkarskich na swoim terenie.

§ 7 f Zasady finansowania zadań w zakresie sportu kwalifikowanego ustalają odrębne przepisy uchwalone przez Zarząd Główny”.

ROZDZIAŁ III Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki

§ 8 Związek zrzesza członków :

1) zwyczajnych,

2) uczestników,

3) honorowych,

4) wspierających.

§ 9 1. Członkiem zwyczajnym Związku może być osoba fizyczna, która ukończyła16 lat, zna i uznaje Statut Związku oraz wniosła stosowne składki.

2. Członkiem uczestnikiem Związku może być osoba w wieku poniżej 16 lat, za zgodą swego przedstawiciela ustawowego.

3. Członkiem honorowym Związku jest osoba fizyczna, której Krajowy Zjazd Delegatów, na wniosek Zarządu Głównego, nadał członkostwo honorowe za wybitne zasługi dla Polskiego Związku Wędkarskiego. Członek honorowy jest zwolniony ze świadczeń członkowskich.

4. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje poparcie materialne dla Związku.

5. Członkami Związku mogą być cudzoziemcy.

§ 10 1. O przyjęciu do Związku i skreśleniu z ewidencji członków zwyczajnych i członków uczestników decyduje zarząd koła.

2. O przyjęciu do Związku i skreśleniu z ewidencji członków wspierających decyduje zarząd jednostki organizacyjnej Związku, do której wpłynęła deklaracja członka wspierającego.

§ 11 1. Przyjęcia do Związku można odmówić osobie, która w ciągu ostatnich 2 lat była karana za naruszanie prawa z zakresu rybactwa i ochrony przyrody lub była wydalona ze Związku orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego Związku.

2. Od decyzji zarządu koła odmawiającej przyjęcia do Związku albo orzekającej skreślenie z ewidencji członków, przysługuje prawo odwołania do zarządu okręgu, którego decyzja jest ostateczna.

§ 12 Członkostwo ustaje wskutek:

1) zgonu,

2) rezygnacji zgłoszonej na piśmie zarządowi macierzystego koła,

3) nieopłacenia składki rocznej w terminie, chyba, że zwłokę zarząd koła uzna za usprawiedliwioną,

4) wykluczenia na mocy orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.

§ 13 Członek Związku ma prawo :

1) uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Koła,

2) wybierać i być wybieranym do władz i organów Związku na zasadach określonych w niniejszym Statucie;

3) kierować postulaty i wnioski do właściwych władz Związku, a także żądać odpowiedzi;

4) korzystać ze wszystkich urządzeń i rodzajów działalności Związku na zasadach określonych przez władze Związku;

5) uprawiać wędkarstwo w wodach Związku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i obowiązującym w PZW Regulaminem amatorskiego połowu ryb,

6) otrzymywać i nosić odznaki Związku;

7) do zwrotu kosztów podróży, wypłaty diet w związku z pełnioną funkcją społeczną we władzach i organach statutowych,

8) pełnić tylko jedną funkcję z wyboru we władzach lub organach Związku danego szczebla organizacyjnego,

9) należeć tylko do jednego koła PZW,

10) przenieść się do innego koła z zachowaniem nabytych praw członkowskich.

§ 14 Członek Związku ma obowiązek :

1) przestrzegać postanowień Statutu, uchwał i regulaminów władz Związku, w tym Regulaminu amatorskiego połowu ryb,

2) kierować się zasadą koleżeństwa i wzajemnego poszanowania, strzec jedności i dobrego imienia Związku,

3) sumiennie wykonywać zadania powierzone przez władze Związku i wynikające z pełnionych funkcji w Związku,

4) strzec wartości materialnych i praw niematerialnych Związku, ochraniać i pomnażać mienie Związku jako dobro wspólne jego członków,

5) wnosić składkę członkowską nie później niż do 30 kwietnia każdego roku.

§ 15 1. Członek Związku, naruszający obowiązki określone w § 14, pkt.1 – 4, może być ukarany przez Sąd Koleżeński jedną z następujących kar :

1) upomnieniem,

2) naganą,

3) cofnięciem zezwolenia na wędkowanie w wodach PZW na okres do trzech lat,

4) zawieszeniem w prawach członka na okres od jednego roku do dwóch lat,

5) wykluczeniem ze Związku z równoczesnym pozbawieniem odznak Związku i tytułów honorowych.

2. Skreślenie z ewidencji kar, o których mowa w ust. 1, pkt. 1 i 2 następuje po upływie roku od ich orzeczenia. Zatarcie kar, o których mowa w pkt. 3 i 4 może nastąpić w dwa lata po upływie kary, orzeczeniem właściwego Sądu Koleżeńskiego, wydanym na wniosek zainteresowanego.

3. Ukarany członek Związku nie może pełnić funkcji we władzach i organach Związku do czasu zatarcia kary.

4. Zasady stosowania kar oraz procedurę sądów koleżeńskich określa oddzielny regulamin.

5. Członek Związku uprawiający kwalifikowany sport wędkarski obowiązany jest przestrzegać przepisy dyscyplinarne sportu wędkarskiego, określone odrębnymi regulaminami.

§ 16 1. Za zasługi w działalności statutowej członek Związku może otrzymać: tytuł Członka Honorowego PZW, odznaki honorowe PZW, medale oraz odznaki okolicznościowe i wyróżnienia:

1) odznakami honorowymi są odznaki PZW: srebrna, złota i złota z wieńcami oraz odznaka Wzorowy Wędkarz – Członek Uczestnik,

2) za zasługi dla Polskiego Związku Wędkarskiego jest nadawany medal,

2a) za osiągnięcia sportowe nadawany jest „Medal za wybitne osiągnięcia w sporcie wędkarskim”,

3) odznakami okolicznościowymi PZW są odznaki i medale,

4) wyróżnieniami są: dyplomy uznania, puchary oraz nagrody rzeczowe.

2. Zasady nadawania odznak honorowych i medali oraz tytułu Członka Honorowego PZW określają odrębne regulaminy.

ROZDZIAŁ IV

Władze i zasady organizacyjne Związku

§ 17 1. Najwyższą władzą Związku jest Krajowy Zjazd Delegatów.

2. W okresie między zjazdami, władzą Związku jest Zarząd Główny.

3. Wewnętrznym organem kontroli Związku jest Główna Komisja Rewizyjna.

4. Organem orzekającym w sprawach członkowskich jest Główny Sąd Koleżeński.

§ 18 1. Wybory do wszystkich władz i organów szczebla naczelnego i okręgowego odbywają się w głosowaniu tajnym. Wybory do władz i organów kół odbywają się w głosowaniu tajnym, chyba że większość członków walnego zgromadzenia opowie się za głosowaniem jawnym.

2. Władze i organy Związku wybierane są spośród delegatów na Zjazd, chyba że co najmniej 2/3 delegatów uczestniczących w Zjeździe postanowi inaczej.

3. Członkowie ustępujących zarządów Związku, którzy nie otrzymali absolutorium nie mogą kandydować do władz Związku w najbliższej kadencji.

4. Członek innej organizacji wędkarskiej nie może być członkiem władz i organów PZW.

5. Kadencja władz i organów trwa cztery lata i jest równoczesna.

Mandaty delegatów na Zjazd są ważne w okresie kadencji.

6. Uchwały władz i organów Związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby ich członków, z zastrzeżeniem § 52. ust.8, i § 67 .

7. Uchwały władz wyższego szczebla są obowiązujące dla władz niższych szczebli organizacyjnych.

8. Władze wyższego szczebla mogą zawiesić bądź uchylić każdą uchwałę władz niższego szczebla, jeśli narusza ona przepisy prawa lub statutu.

§ 19 1. W razie zdekompletowania w czasie kadencji składu zarządów, komisji rewizyjnych, sądów koleżeńskich, władze te i organy mają prawo uzupełnienia swoich składów spośród delegatów.

2. W przypadku zdekompletowania przekraczającego 1 składu władz i organów, właściwy zarząd, lub pełnomocnik wyznaczony przez zarząd szczebla wyższego, zwołuje nadzwyczajny Zjazd delegatów (walne zgromadzenie członków koła) dla dokonania wyborów uzupełniających, najpóźniej w okresie trzech miesięcy od daty stwierdzenia stanu zdekompletowania.

3. Władze i organy Związku mogą w drodze uchwały odwołać ze swego składu każdego członka z powodu jego bezczynności lub działań sprzecznych z prawem lub statutem.

4. Zjazdy delegatów są władne do podejmowania uchwał przy obecności powyżej 1 uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem postanowień § 67 niniejszego statutu.

5. W nadzwyczajnym zjeździe uczestniczą delegaci uprawnieni do brania udziału w zjeździe zwyczajnym.

6. Władze i organy nadrzędne sprawują nadzór nad władzami i organami niższych szczebli oraz mają prawo zawieszania w czynnościach pełnego lub częściowego składu władz i organów tych szczebli, jeśli zostanie stwierdzona bezczynność albo działanie sprzeczne z prawem lub statutem.

7. Na okres zawieszenia władz, który nie może trwać dłużej niż sześć miesięcy, powoływany jest pełnomocnik przez władze wyższego szczebla.

§ 20 1. Do rozpatrywania spraw członków za naruszenie obowiązków określonych w § 14 pkt.1-4 właściwe są Sądy Koleżeńskie: Główny, okręgowe i kół.

2. Przed Sądami Koleżeńskimi występują w charakterze oskarżycieli rzecznicy dyscyplinarni, których zakres działania określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

3. Prawomocne orzeczenie Sądu Koleżeńskiego może być poddane rewizji przez Główny Sąd Koleżeński na podstawie umotywowanego wniosku:

1) prezesa Zarządu Głównego,

2) rzecznika dyscyplinarnego Zarządu Głównego,

3) przewodniczącego Głównego Sądu Koleżeńskiego,

4) ukaranego. Wniosek może być złożony jeden raz w ciągu sześciu miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia.

4. Zasady stosowania kar oraz procedurę sądów koleżeńskich określa Regulamin postępowania w sprawach przewinień członków PZW, uchwalony przez Zarząd Główny na wniosek Głównego Sądu Koleżeńskiego.

§ 21 Krajowe Zjazdy Delegatów są :

1) Zwyczajne.

2) Nadzwyczajne.

§ 22 W Krajowym Zjeździe Delegatów uczestniczą :

1) z głosem decydującym delegaci wybrani przez okręgowe zjazdy delegatów, zgodnie z ordynacją uchwaloną przez Zarząd Główny,

2) z głosem doradczym członkowie władz i organów Związku, jeżeli nie są delegatami oraz osoby zaproszone.

§ 23 Do kompetencji Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZW należy:

1) uchwalanie porządku i regulaminu obrad;

2) ustalanie ogólnych kierunków działalności Związku;

3) rozpatrywanie wniosków i odwołań zgłoszonych Zjazdowi;

4) określanie zasad podziału składki członkowskiej i przepływu środków finansowych w Związku;

5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego;

6) podejmowanie, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej, uchwał w przedmiocie absolutorium dla członków ustępującego Zarządu Głównego;

7) wybór Prezesa Zarządu Głównego, członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego;

8) nadawanie i pozbawianie tytułu Członka Honorowego na wniosek Zarządu Głównego;

9) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących realizacji celów statutowych Związku;

10) podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu, rozwiązania Związku i zasad rozporządzania jego majątkiem;

11) określanie zasad ustalania wysokości diet działaczom Związku na daną kadencję z tytułu pełnienia funkcji społecznej,

12) ustalanie jednolitego systemu stosowania ulg dla członków odznaczonych honorowymi odznakami PZW.

§ 24 1. Zarząd Główny zwołuje Zwyczajny Zjazd Delegatów co 4 lata.

2. O terminie, miejscu i porządku dziennym Krajowego Zjazdu, Zarząd Główny zawiadamia delegatów i zarządy okręgów na piśmie, co najmniej na 30 dni przed Krajowym Zjazdem Delegatów, załączając do zawiadomienia przygotowane na ten Zjazd sprawozdanie z działalności oraz inne dokumenty i wnioski będące tematem obrad Krajowego Zjazdu.

§ 25 1. Zarząd Główny zwołuje Nadzwyczajny Zjazd Delegatów w terminie trzech miesięcy od daty zgłoszenia żądania lub wniosku.

1) z własnej inicjatywy,

2) na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,

3) na wniosek co najmniej 1/3 zarządów okręgów,

4) na wniosek 1/3 delegatów.

2. W razie niedotrzymania terminu Nadzwyczajny Zjazd Delegatów zwołuje niezwłocznie Główna Komisja Rewizyjna.

3. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów podejmuje uchwały tylko w sprawach, do rozpatrzenia których został zwołany.

§ 26 Zarząd Główny realizuje zadania statutowe Związku i za swą działalność odpowiada przed Krajowym Zjazdem Delegatów.

§ 27 1. Zarząd Główny składa się z 33 członków, wybranych przez Krajowy Zjazd Delegatów.

2. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu, które powinno się odbyć najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wyborów, wybiera on spośród swych członków Prezydium w skład którego wchodzą:

– prezes wybrany przez Zjazd

oraz

– dwóch wiceprezesów,

– skarbnik,

– sekretarz,

– do sześciu członków Prezydium.

§ 28 Zarząd Główny obraduje w razie potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 29 Do zakresu działania i kompetencji Zarządu Głównego należy :

1) kierowanie pracą Związku w okresie pomiędzy Zjazdami i reprezentowanie go na zewnątrz,

2) realizacja uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów;

3) zwoływanie Krajowego Zjazdu Delegatów i przedstawianie mu dokumentów, o których mowa w § 24 ust.2,

4) uchwalanie ordynacji wyborczej,

5) realizowanie zaleceń pokontrolnych Głównej Komisji Rewizyjnej,

6) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Związku;

7) zatwierdzanie rocznych budżetów Związku,

8) ustalanie wysokości wpisowego, składki członkowskiej oraz innych składek krajowych,

9) podejmowanie uchwał o tworzeniu i znoszeniu okręgów i jednostek gospodarczych,

10) podejmowanie uchwał oraz wydawanie przepisów regulujących działalność Związku,

11) nadawanie odznak związkowych i wyróżnień dla członków PZW i innych osób wspomagających działalność statutową Związku,

12) powoływanie komisji niezbędnych do realizacji zadań Związku,

12 a) powoływanie Głównego Kapitanatu Sportowego,

13) podejmowanie uchwał w przedmiocie nabywania oraz zbywania nieruchomości,

14) ustalanie zasad organizacji krajowych i międzynarodowych wędkarskich imprez sportowych,

15) organizowanie pracy z młodzieżą wędkarską i finansowanie tej działalności,

16) kreowanie polityki Związku w dziedzinie ochrony i zagospodarowania wód,

17) kierowanie działalnością gospodarczą oraz wykonywanie praw wspólnika i akcjonariusza w spółkach prawa handlowego,

18) sprawowanie nadzoru finansowego i organizacyjnego nad działalnością jednostek organizacyjnych Związku,

19) organizowanie działalności naukowo-badawczej i wydawniczej dla potrzeb Związku,

20) udzielanie pełnomocnictw do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Związku oraz do czynności bankowych i procesowych, dla wyznaczonych przez Zarząd osób,

21) powoływanie i odwoływanie dyrektora biura, głównego księgowego, redaktorów naczelnych, rzecznika prasowego Związku oraz rzecznika dyscyplinarnego i kierowników samobilansujących jednostek gospodarczych.

§ 30 1. Prezydium Zarządu Głównego obraduje w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.

2. Prezydium Zarządu Głównego kieruje na bieżąco całokształtem zagadnień i spraw.

podlegających kompetencji Zarządu Głównego z tym, że uchwały podjęte przez Prezydium w zakresie spraw wymienionych w § 29, pkt. 3 do 13 podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego.

3. W okresie między posiedzeniami Prezydium Zarządu Głównego, Związek reprezentuje i kieruje jego działalnością prezes lub wyznaczony członek Prezydium.

§ 31 Główna Komisja Rewizyjna składa się z 15 członków wybranych przez Krajowy Zjazd Delegatów. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Prezydium w składzie : przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz i dwóch członków.

§ 32 1. Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy :

1) kontrolowanie działalności Związku,

2) występowanie z wnioskami pokontrolnymi do Zarządu Głównego,

3) kontrolowanie działalności Zarządu Głównego w każdym czasie jednak nie rzadziej niż raz w roku,

4) nadzorowanie działalności okręgowych komisji rewizyjnych,

5) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Krajowym Zjeździe Delegatów i występowanie z wnioskiem o absolutorium dla poszczególnych członków ustępującego Zarządu Głównego.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisja może realizować swoje zadania przy pomocy etatowych rewidentów lub zatrudnianych w tym celu biegłych rewidentów i innych ekspertów.

3. Przedstawiciel Głównej Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach władz Związku wszystkich szczebli organizacyjnych.

§ 33 1. Główny Sąd Koleżeński składa się z 9 członków wybranych przez Krajowy Zjazd Delegatów.

2. Członkowie Głównego Sądu Koleżeńskiego wybierają ze swego grona Prezydium w składzie:

– przewodniczący,

– zastępca przewodniczącego,

– sekretarz,

§ 34 Główny Sąd Koleżeński składa sprawozdanie ze swej działalności na Krajowym Zjeździe Delegatów.

§ 35 1. Główny Sąd Koleżeński rozpatruje w pierwszej instancji sprawy przeciwko członkom władz i organów – naczelnych oraz okręgowych i jest instancją odwoławczą od orzeczeń okręgowych sądów koleżeńskich.

2. Główny Sąd Koleżeński orzeka w zespołach złożonych z trzech członków wyznaczonych przez przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.

3. Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego może delegować do składu orzekającego sędziów okręgowego sądu koleżeńskiego.

4. W trybie rewizji Główny Sąd Koleżeński rozpatruje sprawę w zespołach pięcioosobowych.

ROZDZIAŁ V

Okręgi Związku

§ 36 1. Okręgi są powoływane i znoszone na podstawie uchwały Zarządu Głównego jako terenowe jednostki Związku organizujące pracę kół, gospodarujące na wodach PZW i zapewniające realizację celów statutowych P Z W.

2. Teren działania okręgu określa Zarząd Główny.

3. Okręg jako osoba prawna realizuje cele Związku na podstawie Statutu PZW.

4. Warunkiem istnienia okręgu jest posiadanie pełnej zdolności do samodzielnego finansowania celów statutowych.

5. Łączenie okręgów następuje na zgodny wniosek zainteresowanych Zarządów Okręgów, w trybie uchwały Zarządu Głównego o utworzeniu nowego okręgu, z oznaczeniem jego terenu działania i siedziby.

5a) Okręgi mogą powoływać Wędkarskie Kluby Sportowe. Strukturę organizacyjną

klubów określa uchwała Zarządu Głównego,

6. Okręgi mogą organizować współpracę kół w ustalonych przez siebie rejonach.

§ 37 1. Władzami okręgu są:

1) Okręgowy Zjazd Delegatów,

2) Zarząd Okręgu – między Zjazdami.

2. Organami okręgu są :

1) Okręgowa Komisja Rewizyjna,

2) Okręgowy Sąd Koleżeński

§ 38 Okręgowe Zjazdy Delegatów są:

1) Zwyczajne;

2) Nadzwyczajne.

§ 39 W Okręgowym Zjeździe Delegatów uczestniczą :

1) z głosem decydującym delegaci wybrani na walnych zgromadzeniach kół według ordynacji wyborczej uchwalonej przez Zarząd Okręgu;

2) z głosem doradczym członkowie władz i organów okręgu, o ile nie zostali delegatami oraz osoby zaproszone.

§ 40 1. Zarząd 0kręgu zwołuje, w terminach uzgodnionych z Zarządem Głównym, Zwyczajne Okręgowe Zjazdy Delegatów co 4 lata.

2. O terminie, miejscu i porządku dziennym Okręgowego Zjazdu Delegatów, Zarząd Okręgu zawiadamia delegatów i zarządy kół na piśmie co najmniej na 21 dni przed okręgowym zjazdem delegatów, załączając do zawiadomienia przygotowane na ten Zjazd sprawozdanie z działalności oraz inne dokumenty i wnioski, będące tematem obrad okręgowego Zjazdu.

§ 41 Do kompetencji 0kręgowego Zjazdu Delegatów należy:

1) uchwalanie porządku i zatwierdzanie regulaminu obrad;

2) rozpatrywanie i zatwierdzanie przedstawionych przez władze i organy okręgu sprawozdań oraz programów działania;

3) rozpatrywanie wniosków Zarządu Okręgu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Koleżeńskiego oraz innych, zgłoszonych na Zjeździe;

4) podejmowanie, na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej, uchwał o absolutorium dla członków ustępującego Zarządu Okręgu;

5) wybór delegatów i ich zastępców na Krajowy Zjazd Delegatów według ordynacji wyborczej uchwalonej przez Zarząd Główny,

6) wybór prezesa Zarządu Okręgu, członków Zarządu Okręgu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Koleżeńskiego.

§ 42 1. Zarząd Okręgu zwołuje Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Delegatów w terminie 3 iesięcy od daty zgłoszenia żądania lub wniosku :

1) na żądanie Zarządu Głównego;

2) na podstawie własnej uchwały;

3) na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej;

4) na wniosek 1/3 zarządów kół danego okręgu;

5) na wniosek 1/3 liczby delegatów.

2. W razie niedotrzymania terminu, Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Delegatów zwołuje niezwłocznie Okręgowa Komisja Rewizyjna.

3. Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Delegatów podejmuje uchwały tylko w sprawach, dla rozpatrzenia których został zwołany.

§ 43 Zarząd Okręgu składa się z 21 do 31 członków wybranych przez Okręgowy Zjazd Delegatów.

Na pierwszym posiedzeniu Zarządu, które powinno odbyć się najpóźniej w 7 dni od dnia wyborów, wybiera on spośród swych członków Prezydium, w skład którego wchodzą:

– prezes wybrany przez Zjazd

oraz

– do czterech wiceprezesów

– sekretarz

– skarbnik

– do pięciu członków.

§ 44 Zarząd Okręgu obraduje w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 45 Do zakresu działania Zarządu Okręgu należy:

1) kierowanie pracą okręgu w okresie pomiędzy zjazdami i reprezentowanie na zewnątrz,

2) realizacja uchwał krajowego i okręgowego zjazdu delegatów oraz Zarządu Głównego,

3) zwoływanie okręgowego zjazdu delegatów i przedstawianie mu dokumentów, o których mowa w § 40 ust.2,

4) uchwalanie ordynacji wyborczej,

5) realizowanie zaleceń pokontrolnych okręgowej komisji rewizyjnej,

6) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych okręgu;

7) zatwierdzanie rocznych budżetów okręgów;

8) uchwalanie składek okręgowych na ochronę i zagospodarowanie wód i innych składek,

9) podejmowanie uchwał o terenie działania kół i klubów wędkarskich oraz o ich tworzeniu lub likwidacji;

10) podejmowanie uchwał regulujących działalność okręgu,

11) występowanie o nadawanie odznak związkowych oraz nadawanie okręgowych odznak i wyróżnień okolicznościowych,

12) powoływanie komisji niezbędnych do realizacji zadań okręgu,

13) zawieranie umów pociągających za sobą zobowiązania finansowe okręgu do wysokości posiadanych środków własnych, w tym nabywanie nieruchomości za środki własne okręgu i prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek, a także dzierżawienie nieruchomości i przyjmowanie ich jako darowizn na rzecz Związku. Do zbywania nieruchomości wymagana jest zgoda Zarządu Głównego,

14) podejmowanie uchwał o powoływaniu i likwidacji jednostek gospodarczych oraz o tworzeniu i przystępowaniu do spółek prawa handlowego, po wcześniejszym uzyskaniu zgody Zarządu Głównego,

15) prowadzenie działalności w dziedzinie ochrony i zagospodarowania wód oraz tworzenie łowisk specjalnych,

16) organizowanie wędkarskich imprez sportowych,

17) organizowanie pracy z młodzieżą wędkarską i finansowanie tej działalności,

18) prowadzenie działalności szkoleniowej,

19) sprawowanie nadzoru finansowego i organizacyjnego nad działalnością jednostek organizacyjnych okręgu,

20) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej kół,

21) kierowanie działalnością gospodarczą oraz wykonywanie praw wspólnika i akcjonariusza w spółkach prawa handlowego,

22) administrowanie nieruchomościami Związku, będącymi w zarządzie i użytkowaniu okręgu,

23) współpraca z ośrodkami naukowo-badawczymi, prowadzenie działalności wydawniczej na potrzeby okręgu oraz współdziałanie z innymi organizacjami wędkarskimi,

24) zawieranie umów o współpracy z zagranicznymi organizacjami wędkarskimi,

25) powoływanie i odwoływanie dyrektora biura i głównego księgowego, rzecznika dyscyplinarnego, rzecznika prasowego, oraz redaktorów naczelnych wydawnictw okręgowych, kierowników jednostek gospodarczych, okręgowych straży rybackich,

26) udzielanie pełnomocnictw do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych okręgu oraz do czynności bankowych i procesowych dla wyznaczonych przez zarząd osób,

27) podejmowanie uchwał w sprawie porozumień międzyokręgowych dotyczących dostępu do wód, gospodarki rybacko-wędkarskiej, sportu i turystyki,

28) organizowanie rejonowej współpracy kół,

29) zatwierdzanie składów komisji egzaminacyjnych na kartę wędkarską.

§ 46 1. Prezydium Zarządu Okręgu kieruje całokształtem zagadnień i spraw podlegających kompetencji Zarządu 0kręgu z tym, że uchwały podjęte przez Prezydium w zakresie spraw wymienionych w § 45, pkt. 3 do 15, wymagają zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu Okręgu.

2. Prezydium Zarządu Okręgu obraduje w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.

3. W okresie miedzy posiedzeniami Prezydium Zarządu Okręgu, okręg reprezentuje i kieruje jego działalnością prezes lub wyznaczony członek Prezydium Zarządu Okręgu.

§ 47 1. Okręgowa Komisja Rewizyjna składa się z 5 do 7 członków wybieranych przez Okręgowy Zjazd Delegatów.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie :

– przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

§ 48 1. Do zakresu działania Okręgowej Komisji Rewizyjnej należy :

1) kontrolowanie działalności okręgu,

2) występowanie z wnioskami pokontrolnymi do Zarządu Okręgu ,

3) nadzorowanie działalności Komisji Rewizyjnych Kół;

4) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Okręgowym Zjeździe Delegatów i występowanie z wnioskiem o absolutorium dla członków ustępującego Zarządu Okręgu.

2. Okręgowa Komisja Rewizyjna może kontrolować wybrane zagadnienia działalności okręgu w każdym czasie, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

3. Przedstawiciel Komisji ma prawo do uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach organizowanych przez władze okręgowe i władze kół.

4. W uzasadnionych przypadkach Komisja może realizować swoje zadania przy pomocy etatowych rewidentów lub zatrudnianych w tym celu biegłych rewidentów i innych ekspertów.

§ 49 1. Okręgowy Sąd Koleżeński składa się z 9 do 11 członków, wybieranych przez Okręgowy Zjazd Delegatów. Wybierają oni ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

2. Okręgowy Sąd Koleżeński składa sprawozdanie z całokształtu swej działalności na Okręgowym Zjeździe Delegatów.

§ 50 1. Okręgowy Sąd Koleżeński rozpatruje w pierwszej instancji sprawy przeciwko członkom władz i organów kół oraz jest instancją odwoławczą od orzeczeń sądów koleżeńskich kół.

2. Okręgowy Sąd Koleżeński orzeka w zespołach złożonych z trzech członków, wyznaczonych przez przewodniczącego sądu.

3. Członkowie Okręgowego Sądu Koleżeńskiego mogą być powoływani do składu orzekającego Głównego Sądu Koleżeńskiego.

ROZDZIAŁ VI

Koła Związku

§ 51 1. Podstawową jednostką organizacyjną Związku jest koło powoływane na podstawie uchwały Zarządu Okręgu, określającej teren działania, minimalną liczebność członków i zakres użytkowanych wód.

2. Koła mogą tworzyć sekcje i kluby, będące ich komórkami organizacyjnymi.

§ 52 1. Władzami koła są :

1) walne zgromadzenie koła,

2) zarząd koła – między walnymi zgromadzeniami.

2. Organami koła są:

1) komisja rewizyjna,

2) sąd koleżeński.

3. Walne zgromadzenia członków kół są :

1) sprawozdawcze,

2) sprawozdawczo wyborcze,

3) nadzwyczajne.

4. Walne zgromadzenia sprawozdawcze koła odbywają się corocznie, a zgromadzenia sprawozdawczo-wyborcze co 4 lata, w terminach uzgodnionych z zarządem okręgu.

5. O terminie i miejscu walnego zgromadzenia, zarząd koła powiadamia członków lub delegatów z wyprzedzeniem co najmniej 21 dni przed terminem zgromadzenia.

6. Zarząd koła zwołuje nadzwyczajne walne zgromadzenie:

1) na żądanie zarządu okręgu,

2) na podstawie własnej uchwały,

3) na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej lub komisji rewizyjnej koła,

4) na wniosek 1/3 członków lub delegatów koła.

7. Nadzwyczajne walne zgromadzenie podejmuje uchwały tylko w sprawach, do rozpatrzenia których zostało zwołane.

8. Walne zgromadzenia koła są władne do podejmowania uchwał w terminie pierwszym, przy obecności powyżej 1/2 uprawnionych do głosowania, lub w drugim terminie, bez względu na liczbę uczestników zgromadzenia.

9. W kołach posiadających sekcje w walnym zgromadzeniu biorą udział delegaci wybrani na zebraniach sekcji, według ordynacji wyborczej ustalonej przez zarząd koła. Członek koła może należeć tylko do jednej sekcji.

§ 53 Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kola należy :

1) rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego .

2) podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwały o absolutorium dla członków ustępującego Zarządu.

3) wybór prezesa Zarządu, członków Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.

4) wybór delegatów i ich zastępców na Okręgowy Zjazd Delegatów według ordynacji wyborczej uchwalonej przez zarząd okręgu.

5) uchwalanie planu działania oraz budżetu koła na kolejny rok, po uprzednim zaopiniowaniu preliminarza budżetowego przez Zarząd Okręgu.

6) nakładanie na członków w drodze stosownej uchwały, obowiązku wykonywania pracy osobistej lub wniesienia ekwiwalentu za tę pracę.

§ 54 1. Zarząd Koła tworzy 5 do 15 członków wraz z jego prezesem, wybranych przez Walne Zgromadzenie Koła, na podstawie ordynacji wyborczej ustalonej przez Zarząd Okręgu.

2. Na pierwszym posiedzeniu, które powinno się odbyć najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wyborów, członkowie Zarządu wybierają spośród siebie na wniosek prezesa :

1) wiceprezesów;

2) sekretarza;

3) skarbnika;

4) gospodarza koła.

3. Zarząd Koła odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.

4. W okresie między posiedzeniami zarządu, pracą koła kieruje oraz je reprezentuje prezes lub wyznaczony przez niego członek zarządu.

§ 55 Do zakresu działania i kompetencji Zarządu Koła należy:

1) kierowanie pracą koła w okresie pomiędzy walnymi zgromadzeniami,

2) realizacja uchwał władz Związku i walnego zgromadzenia koła,

3) zwoływanie walnego zgromadzenia koła,

4) realizacja zaleceń okręgowej komisji rewizyjnej oraz komisji rewizyjnej koła,

5) uchwalanie planu pracy i preliminarza budżetowego koła,

6) przyjmowanie członków i prowadzenie ich ewidencji oraz, w uzasadnionych przypadkach, skreślanie z listy członków,

7) podejmowanie uchwał o terenie działalności sekcji i klubów wędkarskich, na podstawie ramowego regulaminu Zarządu Głównego o ich tworzeniu lub likwidacji,

8) uchwalanie regulaminów regulujących działalność koła,

9) występowanie o nadawanie odznak związkowych oraz nadawanie odznak i wyróżnień okolicznościowych koła,

10) powoływanie komisji niezbędnych do realizacji zadań koła,

11) organizowanie wędkarskiej działalności sportowej i rekreacyjnej,

12) organizowanie pracy z młodzieżą i finansowanie tej działalności,

13) prowadzenie działalności w dziedzinie ochrony i zagospodarowania wód na swoim terenie działania,

14) administrowanie powierzonym na podstawie pełnomocnictwa zarządu okręgu majątkiem, w tym zaciąganie zobowiązań, zawieranie umów do wysokości środków zatwierdzonych w budżecie koła,

15) szkolenie członków w zakresie znajomości statutu, etyki wędkarskiej, regulaminu amatorskiego połowu ryb, zasad i techniki wędkowania, popularyzacja wiedzy o ochronie wód i gospodarce rybackiej,

16) wnioskowanie o powołanie komisji do przeprowadzania egzaminów na kartę wędkarską.

§ 56 Komisja Rewizyjna Koła składa się z 3 do 7 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Koła, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

§ 57 1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Koła należy:

1) kontrolowanie działalności koła;

2) występowanie z wnioskami pokontrolnymi do zarządu Koła;

3) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Koła i występowanie z wnioskiem o absolutorium dla członków ustępującego Zarządu Koła.

4) Komisja Rewizyjna Koła może kontrolować działalność koła w każdym czasie nie rzadziej niż raz do roku,

5) Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej Koła ma prawo do uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Koła.

§ 58 1. Sąd Koleżeński Koła składa się z 3 do 11 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Koła, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

2. Sąd Koleżeński Koła składa sprawozdanie z całokształtu działalności na Walnym Zgromadzeniu Koła

§ 59 Sąd Koleżeński Koła orzeka w zespołach złożonych z trzech członków, z których jeden wyznaczony przez przewodniczącego sądu, jest przewodniczącym zespołu.

§ 60 Sąd Koleżeński Koła, jako pierwsza instancja rozpatruje sprawy przeciwko członkom koła, z wyjątkiem spraw członków, którzy pełnią funkcje we władzach i organach koła lub władzach i organach wyższych szczebli.

§ 61 Na podstawie porozumień dwu lub więcej kół może być utworzony wspólny dla tych kół Sąd Koleżeński.

ROZDZIAŁ VII Majątek i fundusze Związku

§ 62 1. Majątek Związku stanowią: wartości niematerialne i prawne, trwały majątek rzeczowy i finansowy, zapasy, środki pieniężne oraz należności i rozliczenia międzyokresowe.

2. Związek jest podmiotem praw i obowiązków cywilnoprawnych, które dotyczą majątku nie należącego do okręgów.

3. Prawo do majątku ruchomego, który pozostawał w posiadaniu okręgu przed uzyskaniem osobowości prawnej należy do okręgu.

4. Na wniosek Zarządu Okręgu, Zarząd Główny może przenieść na okręg własność lub inne prawa do nieruchomości znajdującej się na terenie działania okręgu, jeśli przemawia za tym ważny interes okręgu, nie stoi to w sprzeczności z interesami innych okręgów, a także jest uzasadnione interesem gospodarczym i względami organizacyjnymi Związku.

5. Prawa majątkowe nabyte przez okręg należą do okręgu.

6. Zbycie praw do nieruchomości przez okręg wymaga uprzedniej zgody Zarządu Głównego.

7. Tworzenie i przystępowanie do spółek prawa handlowego przez okręg wymaga zgody Zarządu Głównego.

8. Fundusze Związku składają się z :

1) wpisowego i składek członkowskich,

2) dotacji, subwencji i darowizn,

3) innych dochodów z działalności Związku, które stanowią w całości przychody statutowe.

9. Jednostki organizacyjne Związku posiadające osobowość prawną mogą tworzyć fundusze rezerwowe.

§ 63 1. Gospodarka majątkiem i funduszami Związku prowadzona jest na podstawie budżetu, bilansującego przychody i wydatki jednostek wszystkich szczebli.

2. Zasady ewidencji majątku i funduszy reguluje ustawa o rachunkowości oraz zakładowy plan kont.

3. Rok budżetowy Związku trwa od 1 stycznia do 31 grudnia.

§ 64 1. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz dla udzielania pełnomocnictw wymagane są dwa podpisy członków Zarządu Głównego, upoważnionych do reprezentowania Związku.

2. W odniesieniu do okręgu postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 65 1. W przypadku likwidacji okręgu o przeznaczeniu jego majątku decyduje Zarząd Główny.

2. W przypadku likwidacji koła o majątku decyduje Zarząd Okręgu.

ROZDZIAŁ VIII Zmiana Statutu i rozwiązanie Związku

§ 66 1. Zmianę Statutu uchwala Krajowy Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 delegatów.

2. W przypadku zgłoszenia wniosku o zmianę Statutu przez co najmniej 1/3 zarządów okręgów w terminie na trzy miesiące przed Krajowym Zjazdem Delegatów, Zarząd Główny zobowiązany jest przedłożyć ten wniosek Krajowemu Zjazdowi Delegatów do rozpatrzenia.

3. Wniosek o zmianę Statutu nie może być zgłoszony w trybie wniosku nagłego.

§ 67 Rozwiązanie się Związku wymaga uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 delegatów.

§ 68 W razie rozwiązania się Związku jego majątek zostanie przekazany na cele określone przez Krajowy Zjazd Delegatów, uchwałą podjętą zwykłą większością głosów.